اطلاعات كالا

معماى شكل‌ها
گروه موضوعي : آموزش
قيمت : 33,000 تومان
شابك : 2500110001204

در بازى آموزشى "معماى شكل‌ها" كه از سرى بازى‌هاى چوبى تاب مى‌باشد، كودكان بايد با دقت بر روى شكل‌ها و تعداد سوراخ روى آن‌ها هر شكل را روى ميله‌ى مناسب خودش بگذارند.
صفحه بازى يك صفحه‌ى چوبى است كه بر روى آن 10 پايه به صورت چهارتايى، سه تايى، دو تايى و تكى قرار گرفته كه متناظر با آن‌ها اشكال مربع، مثلث، مستطيل و دايره با سوراخ‌هايى در داخلشان قرار مى‌گيرد.
به علاوه در اين بازى كودكان با رنگ‌ها و شكل‌هاى مختلف نيز آشنا مى‌شوند.
اين بازى فكرى و آموزشى با استفاده از مواد بهداشتى و طبيعى تهيه شده است.

محتويات :  
17 قطعه چوبى

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای ۲ سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 1 - مقدماتي


زيبا نگاره 1: بلورها
قيمت : 6,500 تومان
خانه سازى
قيمت : 0 تومان