اطلاعات كالا

زيبا نگاره 1: سياه تا سفيد
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 5,500 تومان

با روى هم گذاشتن، وارونه كردن و چرخاندن دو يا چند كارت روى يكديگر، ميليون‌ها تركيب زيبا درست كنيد.
اگر هر ثانيه يك نمونه بسازيد، 1800 سال طول مى‌كشد تا تمام نمونه‌هاى ممكن را بسازيد.

محتويات :  
12 كارت (9 عدد برش خورده + 3 عدد ساده)
دو رو بروشور با تصوير 150 نمونه‌ى زيبا

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال


پريان تزيينى
قيمت : 14,000 تومان
كتاب‌هاى توپى3- معماهاى شماره اى... معماهاى جذاب براى پيدا كردن شكل‌هاى پنهان پشت شماره‌ها
قيمت : 1,500 تومان