اطلاعات كالا

دفترچه نقاشى سه بعدى
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 15,000 تومان

روى صفحه هاى شطرنجى اين دفترچه هر شكلى كه دوست داريد بكشيد و با عينك سه بعدى بين به آن نگاه كنيد! نقاشى شما حجمدار ميشود و حتى حركت ميكند.
چرا؟ چون فيلترهاى رنگى عينك باعث ميشود هر چشم شما فقط رنگ مخالف خط روى صفحه شطرنجى را ببيند و به مغزتان پيام بفرستد


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای ۲ سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني


مجموعه كتاب‌هاى من و آدم‌هاى دور و برم
قيمت : 6,500 تومان
كارت‌بازى حاجى فيروز
قيمت : 8,500 تومان